หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
การโอนเงินจัดสรร งปม. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ พล 0023.5/2511 ลว 9 เมษายน 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
 
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2503 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 72 
 
รายงานผลการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2501 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 70 
 
เร่งรัดการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งปม. ปี 63 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 226 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 24 
 
ขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วงงานภาครัฐ ประขจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 225 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
 
โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2491 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 25 
 
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2487 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 98 
 
การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ที่ พล 0023.3/ว 2488 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 31 
 
แจ้งแนวทางการปฏิบัติบัติการดำเนินการภายหลังหนว่ยงาานบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้่าง ที่ พล 0023.5/ว 224 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 42 
 
แจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือ อุปกรณ์การแพทย์ ที่ พล 0023.5/ว 223 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 80 
 
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563 ที่ พล 0023.5/ว222 ลว. 7เมษายน 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 25 
 
กาณโอนเงินจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 ที่ พล 0023.5/ว2467 ลว 7 เมษายน 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 94 
 
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่ อบจ. ที่ พล 0023.5/ว 2464 ลว 7 เมษายน 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 29 
 
การโอนเงินจัดสรร งปม พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุบสนุนศูยน์เด็กเล็กไตรมาสที่ 3 เม.ย-มิ.ย 63 ที พล 0023.5/ว2463 ลว 7 เมษายน 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 103 
 
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2462 ลว 7 เม.ย. 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 37 
 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อบจ. ที่ พล 0023.5/5494 ลว. 7 เม.ย. 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 60 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ พล 0023.5/5493 ลว. 7 เม.ย. 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 49 
 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ที่ พล 0023.5/5485 ลว. 7 เม.ย. 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 61 
 
ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2562 ไปพลางก่อน สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 ที่ พล 0023.3/ว 2443 ลว 7 เม.ย. 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 65 
 
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 2412 ลว 3 เม.ย. 63 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 48 
 
การตั้งด่านตรวจหมุ่บ้านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 293 
 
ขอความร่วมมือออกประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2345 ลว 1 เม.ย. 63 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 110 
 
การตั้งจุดตรวจเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 259 
 
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2376 ลว 2 เม.ย. 63 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 47 
 
แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 51 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 359