หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
พันจ่าเอกณรงค์ คำพิลานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-992-233
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางเว็ปไซด์ ประกาศสอบราคาจ้างของอบต.หัวรอ ที่พล๗๒๓๐๒/๑๔๐๔ ลว ๑๔ ก.ย. ๕๔ [ 14 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1526 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ที่พล๕๓๖๐๒/๕๙๗ ลว ๑๔ ก.ย. ๕๔ [ 14 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 946 
การประชุมหารือเรื่องการดำเนินโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาสนอกรระบบการศึกษา และเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษา ที่ พล 0037.3/ว395 ลว. 14 ก.ย. 2554 [ 14 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1100 
ให้แจ้ง อปท.ดำเนินการตรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว๖๑๕ ลว ๑๔ ก.ย. ๕๔ [ 14 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 849 
การดำเนินการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 6 สำหรับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง หนังสือด่วนที่สุด ที่ พล 0037.5/ว 394 ลว. 14 ก.ย. 2554 [ 14 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1227 
การขอใช้เงินเหลือจ่าย จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หนังสือด่วนที่สุดที่ พล0037.5/ ว 395 ลว. 13 ก.ย. 2554 [ 13 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 2516 
การขอใช้เงินเหลือจ่าย จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หนังสือด่วนที่สุดที่ พล0037.5/ ว 395 ลว. 13 ก.ย. 2554 [ 13 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1085 
เห็นชอบให้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (เทศบาล.) ที่ พล 0037.2/ว5238 ลว. 13 ก.ย. 54 [ 13 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1134 
การขอใช้เงินเหลือจ่าย จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หนังสือด่วนที่สุดที่ พล0037.5/ ว 395 ลว. 13 ก.ย. 2554 [ 13 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 5078 
เห็นชอบให้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (อบต.) ที่ พล 0037.2/ว5248 ลว. 13 ก.ย. 54  [ 13 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1100 
มติ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2554 ลงวันที่ 8 กันยายน 2554 (เรื่อง มติการกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กและคัดเลือกผู้ทรงฯ) [ 12 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1924 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.5/ว 394 ลว. 9 ก.ย. 54 [ 12 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1366 
ขอเชิญประชุมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุไม่ต้องสอบแข่งขันฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.2/ว 5154 ลว. 9 ก.ย. 54 [ 12 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1064 
มติ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2554 ลงวันที่ 8 กันยายน 2554  [ 9 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 2251 
" ชุมชน ท้องถิ่น น่าอยู่อย่างเพียงพอ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว๓๙๓ ลว ๙ ก.ย. ๕๔ [ 9 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 893 
โครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ที่ พล 0037.3/ว 391 ลว. 8 ก.ย. 2554 [ 8 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 946 
แจ้งอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๐๐๙ ลว ๗ ก.ย. ๕๔ [ 7 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1353 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและนำส่งเงินด้วยระบบ GFMIS เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง ที่ พล0037.5/ว 390 ลว. 6 กันยายน 2554 [ 7 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 938 
วาระประชุมนายกปลัด อปท. ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 9 กันยายน 2554 [ 7 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1372 
ตัวอย่างประกาศ/คำสั่ง และขั้นตอนการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก(เพิ่มเติม) [ 7 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 2848 
ตัวอย่างประกาศ/คำสั่ง และขั้นตอนการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก [ 7 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 9516 
วาระประชุมนายกปลัด อปท. ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 16 สิงหาคม 2554 [ 7 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1263 
โครงการ"ถนนสวยด้วยท้องถิ่นรวมใจปลูกต้นไม้ถวานพ่อ 9 อปท. 84 กิโลเมตร" เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ที่ พล 0037.3/ว 5088 ลว. 6 ก.ย. 2554 [ 7 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 2047 
จัดสรรค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 1-2/2554 โดยวิธีโอนผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่ พล0037.5/ว 386 ลว. 6 ก.ย. 2554 [ 6 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1756 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล0037.5/ว 5090 ลว. 6 ก.ย. 2554 [ 6 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 891 
 
<< หน้าแรก...     441      442      443      444     (445)     446      447      448      449     ....หน้าสุดท้าย >> 464