หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
พันจ่าเอกณรงค์ คำพิลานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-992-233
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การเร่งรัดการเบิกจ่ายและการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2554 ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.5/ว 5040 ลว. 2 ก.ย. 54 พล [ 6 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1834 
ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2555 ที่ พล 0037.3/ว 5042 ลว. 2 ก.ย. 2554 [ 6 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 693 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการ Training for trainer หัวข้อ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบรู้ AEC" หนังสือด่วนมาก ที่ พล0037.1/ว 5069 ลว. 5 ก.ย. 2554 [ 5 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1182 
การประชุมนายก/ปลัด อปท. ครั้งที่ 8/2554 ที่ พล 0037.1/ว 5048 ลว. 5 ก.ย. 54 [ 5 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1011 
การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ หนังสือด่วนที่สุด ที่ พล0037.2/ว 4957 ลว. 30 ส.ค. 2554 [ 2 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 947 
การหารือเรื่องการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา [ 2 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 897 
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน และประเมิน ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๓๘๘ ลว ๑ ก.ย. ๕๔ [ 1 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1071 
สรุปวาระประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯ สถจ.พล. ครั้งที่ 7/2554 ประจำเดือนสิงหาคม 2554 [ 1 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1308 
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน ด่วนที่สุด ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๔๙๖๒ ลว ๓๑ ส.ค. ๕๔ [ 31 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1325 
เรื่อง โครงการถนนดอกไม้ ที่ พล 0037.3/ ว 378 ลว. 29 ส.ค. 54 [ 29 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1240 
ประกาศเพิ่มเติม และยกเลิกโรงเรียนที่มีความพร้อมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ พล 0037.3/ว 4870 ลว. 26 ส.ค. 2554 [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 984 
โครงการอบรมสัมมนาครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง ประจำปี 2554 ที่ พล 0037.3/ว 14368 ลว. 26 ส.ค. 2554 [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1308 
การกำหนดเด็กและเยาวชนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ ที่ พล 0037.3/ว 4875 ลว. 26 ส.ค. 2554 [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 923 
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ พล 00337.3/ว 370 ลว. 26 ส.ค. 2554 [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1018 
หารือการอนุมัติเงินอุดหนุนจากคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ที่ พล 0037.3/ว 4874 ลว. 26 ส.ค. 2554 [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1301 
ให้เทศบาล/อบต. แยกจำนวน ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๓๗๑ ลว ๒๖ ส.ค. ๕๔ [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 866 
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ด่วนมาก ที่ พล 0037.1/ว 4848 ลว. 25 ส.ค. 54 [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 981 
การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น ที่ พล 0037.1/ว 368 ลว. 25 ส.ค. 54 [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1501 
การดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ด่วนมาก ที่ พล 0037.4/ว 4873 ลว. 26 ส.ค. 54 [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 862 
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 1746 ลว.24 ส.ค. 2554 [ 25 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1992 
ที่พล 0037.3/ ว 367 ลว. 24 ส.ค. 54 การจัดส่งแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองฯ [ 24 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1088 
การประชาสัมพันธ์โครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว" ที่พล 0037.3/ ว 4796 ลว. 23 ส.ค. 54 [ 23 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1320 
การจัดงานมหกรรมสินค้านานาชาติ และการท่องเที่ยวสี่่แยกอินโดจีน ที่ พล 0037.3/ ว 4797 ลว. 23 ส.ค. 54 [ 23 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1175 
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [ 23 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1109 
มติ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2554 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554  [ 23 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 2339 
 
<< หน้าแรก...     442      443      444      445     (446)     447      448      449      450     ....หน้าสุดท้าย >> 464