หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
พันจ่าเอกณรงค์ คำพิลานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-992-233
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ที่ พล 0037.4 / ว 348 และ 618 แผนดำเนินงานกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า [ 23 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 985 
รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ได้รายงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล [ 22 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 943 
ได้จัดส่งตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๓๖๔ [ 22 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 3165 
โครงการอบรมความรู้และข้อพึงระวังเกี่ยวกับเรื่องการพัสดุและความผิดทางละเมิดฯ [ 22 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 922 
สภาวิศวกรจัดโครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7 ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๓๖๑ ลว ๒๐ ส.ค. ๕๔ [ 22 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1052 
 [ 22 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 792 
ประสบปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนเสียหาย ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว๓๖๒ ลว ๑๙ ส.ค. ๕๔ [ 22 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 962 
จัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ที่ พล 0037.5/ว 347 ลว. 17 ส.ค. 54 [ 17 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 2336 
แจ้งขอเลื่อนกำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพ ประธานสภาและรองประธานสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกออกไป ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.4/338 ลว.17 ส.ค. 2554 [ 17 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 852 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๔๕๓๕ ลว ๑๕ ส.ค ๕๔ [ 15 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 908 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของปลัด อปท.  [ 11 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1069 
มอบหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของราชการ [ 11 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1112 
การจัดกิจกรรมโครงการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือด่วนมาก ที่ พล0037.1/ว4524 ลว. 10 ส.ค. 2554 [ 10 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1015 
พัฒนาระบบการบริหารงานประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.4/338 ลว. 9 ส.ค. 54 [ 9 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 942 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 10 ที่ พล 0037.3/ว 4487 ลว. 9 ส.ค. 2554 [ 9 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 908 
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลการแยกจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นช่วงอายุปี ที่ พล 0037.3/ว 331 ลว 9 ส.ค.2554 [ 9 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 994 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งวดที่ 1 ที่ พล 0037.3/ว 330 ลว. 9 ส.ค. 2554 [ 9 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 958 
หารือการให้ความหมายขอบเขต และคำจำกัดความของภารกิจด้านการศึกษา และด้านการสาธารณสุข ที่ พล 0037.3/ว 4467 ลว. 8 ส.ค. 2554 [ 9 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 2571 
ขอความร่วมมือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0037.3/ว 4488 ลว.9 ส.ค. 2554 [ 9 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1490 
การประเมินประสิทธืภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของ อปท. ในระดับอำเภอ ประจำปี งบประมาณ 2554 หนังสือด่วนที่สุด ที่ พล0037.2/ว332 ่ [ 9 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1228 
ประชุมซักซ้อมแนวทางการตรวจสอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2555-2557 ขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น หนังสือด่วนที่สุด ที่ พล0037.2/ว329 ลว. 8 ส.ค. 2554 [ 8 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1189 
โครงการสัมมนาหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๓๒๗ ลว ๕ ก.ค.๕๔ [ 5 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1136 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ลวที่๑๑ ก.ค.๕๔ [ 5 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 3938 
ตัวอย่างโครงการ ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวใน อปท. [ 4 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 51276 
การจัดงานมหกรรมสินค้านานาชาติ และการท่องเที่ยวสี่่แยกอินโดจีน [ 4 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1205 
 
<< หน้าแรก...     443      444      445      446     (447)     448      449      450      451     ....หน้าสุดท้าย >> 464