หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
พันจ่าเอกณรงค์ คำพิลานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-992-233
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 2 (ที่ พล 0037.5/86) ลว 25 กุมภาพันธ์ 2554 [ 28 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 2065 
จัดส่งรายงานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (ที่ พล 0037.5/ว 85) ลว 28 กุมภาพันธ์ 2554 [ 28 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1067 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็กพิษณุโลก ประจำปี 2554  [ 28 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1500 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 ที่ พล 0037.5/ว 81 ลว.24 ก.พ. 2554 [ 25 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1621 
มติ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2554 ลงวันที่ 17 กุมภาพัน 2554  [ 24 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 2244 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 ที่ พล 0037.5/ว 79 ลว.21 ก.พ. 2554 [ 22 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1256 
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๙๗๙ ลว ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ [ 17 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1705 
การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๙๗๒ ลว ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ [ 16 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1114 
การจัดงาน "วันท้องถิ่นไทยจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2554" ที่ พล 0037.3/ว896 ลว. 15 ก.พ. 54 [ 15 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 2164 
โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผดด.จ.พล. ประจำปี 2554 นส.ที่ พล 0037.3/ว66 ลว. 14 ก.พ. 54 [ 14 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1247 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๕/ว ๖๓ ลว. ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๔ [ 10 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1337 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล ๐๐๓๗.๕/ว ๘๖๔ ลว. ๑๐ ก.พ.๒๕๕๔ [ 10 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1345 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม งวดที่ ๑/๒๕๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๗ ลว. ๙ ก.พ. ๒๕๕๔ [ 9 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 2426 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ ๔/๒๕๕๓ ที่ พล ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๖ ลว. ๙ ก.พ. ๒๕๕๔ [ 9 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1918 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๘๒๘ ลว ๙ ก.พ. ๒๕๕๔ [ 9 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1105 
ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่องห้ามใช้ยาพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยาพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรีบผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๘๒๖ ลว  [ 9 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 6872 
การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๔๕๖๐ ลว. ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๒ [ 9 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1633 
การสำรวจความพร้อมใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ พล ๐๐๓๗.๕/ว ๘๐๒ ลว. ๘ ก.พ. ๒๕๕๔ [ 8 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 968 
สถจ.พล ได้โอนเงิน งปม.รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า,สนับสนุนการกระจายอำนาจให้ อปท.) ที่พล 0037.3/ว46 ลว. 2 ก.พ. 54 [ 4 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 938 
ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๕/ว ๕๔ ลว.๔ ก.พ.๕๔  [ 4 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1166 
สนง.ที่ดิน จ.พล.จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ของ อปท. ที่ พล0037.5/ ว 48 ลว.2 ก.พ.54 [ 2 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1065 
โครงการตรวจนิเทศการพัฒนาระบบสารสนเทศเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ พล 0037.4/ว334 ลว. 7 ม.ค. 54 [ 1 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1468 
การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ที่ พล 0037.1/ว 641 ลว 1 กุมภาพันธ์ 2554 [ 1 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1040 
การออกตรวจนิเทศ ศพด.อปท. ประจำปี งปม. พ.ศ. 2554 ที่ พล0037.3/ ว 596 ลว. 31 ม.ค. 53 [ 31 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1707 
คำสั่ง จ.พล.ที่189/2554 เรื่องมอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพฯ  [ 31 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1485 
 
<< หน้าแรก...     445      446      447      448     (449)     450      451      452      453     ....หน้าสุดท้าย >> 455