หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
พันจ่าเอกณรงค์ คำพิลานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-992-233
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 4 สำหรับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ที่ พล 0037.5/ว237 ลว.2 มิ.ย. 2554 [ 3 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1308 
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลกจัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน เม.ย. 2554 ที่ พล 0037.5/ว235 ลว.1 มิ.ย. 2554 [ 3 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1060 
ขอความร่วมมือสนับสนุนการก่อสร้างแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ที่ พล 0037.1/ว239 ลว.3 มิ.ย. 2554 [ 3 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 993 
การจัดสรรรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2553 - ธันวาคม 2553 ที่ พล 0037.5/ว114 ลว. 18 มี.ค. 2554 [ 3 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1021 
แบบรายงานปรับเกลี่ย งปท.เบี้ยยังชีพฯ งวดที่ 2 ที่ พล 0037.3/ ว 236 ลว. 2 มิ.ย. 54 [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1426 
การดำเนินโครงการการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ด่วนที่สึด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๓๐๓๙ ลว. ๒ มิ.ย. ๒๕๕๔ [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1019 
เตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด่วนมาก ที่ พล 0037.1/582 ลว 2 มิ.ย. 54 [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1078 
เลื่อนกำหนดการอบรมการคัดกรองเด็กพิการเพื่อกาจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๓๐๓๗ ลว. ๒ มิ.ย.๒๕๕๔ [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1267 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ ด่วนมากที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว๓๐๒๔ ลว ๒ มิถุนายน ๕๔ [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1380 
การจัดทำและปรับปรุงระบบข้อมูลชุมชนและกรรมการชุมชน ด่วนที่สุดที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๓๘๑ ลว ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1049 
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว๓๐๒๒ ลว ๒ มิถุนายน ๕๔ [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 869 
ขอความร่วมมือในการมอบนโยบายให้ส่วนงานในสังกัดมีเจตคติอย่างสร้างสรรค์ต่อผู้พิการ ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๓๐๒๑ ลว ๒ มิถุนายน ๕๔ [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 908 
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ พล 0037.1/ว 2032 ลว. 2 มิ.ย. 2554 [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1203 
ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลรฯ ลว.1 มิ.ย. 54  [ 1 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1690 
ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่นปี ๒๕๕๔ (อปท.๑) ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๒๙๘๖ ลว. ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๔ [ 1 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1533 
การประชุมชี้แจงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๓๗๗ ลว. ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๔ [ 1 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1054 
การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๒๙๘๕ ลว. ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ [ 1 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1226 
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขป้ายประชาสัมพันธ์ "ข้าราชการท้องถิ่นมีศักดิ์ศรี ไม่ซื้อซี ไม่ขายตำแหน่ง" [ 31 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1319 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ที่ พล 0037.5/ว 223 ลว 23 พ.ค. 54 [ 31 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1150 
การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๒๓๒ ลว. ๓๐ พ.ค.๒๕๕๔ [ 30 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1121 
เชิญประชุม ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04101/ว 2887 ลว 27 พ.ค. 54 [ 26 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1452 
การชำระค่าธรรมเนียมหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยฯ ที่ พล 0037.1/ว 2854 ลว 25 พ.ค. 54 [ 26 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1007 
แจ้งขอความร่วมมือ อปท. ดำเนินการสำรวจความพร้อมในการปฎิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ลว ๒๕ พ.ค. ๕๔ [ 25 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1167 
เพื่อคัดเลือกครูสอนดีและความเลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับจังหวัด ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๒๓๑ ลว ๒๕ พ.ค.๕๔ [ 25 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1110 
สรุปวาระการประชุมนายก/ปลัด อปท. ประจำเดือน พ.ค. 54 [ 25 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 2268 
 
<< หน้าแรก...     448      449      450      451     (452)     453      454      455      456     ....หน้าสุดท้าย >> 464