หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
พันจ่าเอกณรงค์ คำพิลานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-992-233
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
จัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณรายจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ด่วนที่สุด) ที่ พล 0037.3/ว280 ลว 27 เม.ย. 54 [ 28 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1480 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ด่วนที่สุด) ที่ พล 0037.5/ว 132 ลว.20 เม.ย. 54 [ 27 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1408 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ที่ พล 0037.5/ว 180 ลว 25 เม.ย. 54 [ 27 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1362 
ผลการออกสลากบำรุงกาชาติไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2554 ที่ พล 0037.5/ว 177 ลว. 22 เม.ย. 2554 [ 25 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 2133 
รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ ท้องถิ่นอำเภอ และนายก/ปลัด อปท. ประจำเดือนเมษษยน 2554 [ 22 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1718 
วาระการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ ท้องถิ่นอำเภอ และนายก/ปลัด อปท. ประจำเดือนเมษษยน 2554 [ 22 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1522 
รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ ประจำมีนาคม 2554 [ 22 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1289 
รายงานการประชุมนายก/ปลัด อปท. ประจำเดือนมีนาคม 2554 [ 22 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1269 
วาระการประชุมนายก/ปลัด อปท. ประจำเดือนมีนาคม 2554 [ 22 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1311 
รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 [ 22 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1455 
วาระการประชุมนายก/ปลัด อปท. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 [ 22 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1252 
รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2554 [ 22 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1201 
วาระการประชุมนายก/ปลัด อปท. ประจำเดือนมกราคม 2554 [ 22 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1241 
การจัดสรรเงินรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๕/ว ๑๗๖ ลว. ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๔ [ 22 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1456 
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี54 ที่ขาดเอกสาร [ 21 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1484 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๑๖๙ ลว. ๑๙ เม.ย.๒๕๕๔ [ 19 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1608 
ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต "คิดดีทำดี" ที่พล 0037.3/ ว 168 ลว. 19 เม.ย 54 [ 19 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 2824 
แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา (สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๖๓ ลว. ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๔ [ 19 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 2407 
รายชื่อค่ายปรับเปลื่ยนพฤติกรรม (บำบัดฟื้นฟู) ระยะสั้น ๑๕ วัน และรายชื่อวิทยากรที่ผ่านการอบรม ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๑๕ ลว. ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๔ [ 19 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1067 
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายขอความร่วมมือตรวจสอบคุณสมบัติฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.4/ ว 167 ลว 19 เมษายน 2554 [ 19 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1142 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการรายงานสถานการณ์ ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๑๓ ลว. ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๓ [ 19 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 917 
การพัฒนาความรู้มนส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่ พล 0037.1/ว 2162 ลว 18 เมษายน 2554 [ 18 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1031 
ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ด่วนมาก ที่ พล 0037.1/ว 166 ลว 18 เมษายน 2554 [ 18 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1222 
หารือการยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ที่ พล 0037.3/ว 2114 ลว 12 เมษายน 54 [ 12 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1869 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้า ที่ พล 0037.3/ว 2093 ลว 12 เมษายน 54 [ 12 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1100 
 
<< หน้าแรก...     451      452      453      454     (455)     456      457      458      459     ....หน้าสุดท้าย >> 464