หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 


 
การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ LPA ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 738 ลว 7 ต.ค. 62 [ 7 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 161 
 
การแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 739 ลว 7 ต.ค. 62 [ 7 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6164 ลว 4 ต.ค. 62 [ 7 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 72 
 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 7 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 69 
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษา ระดับจังหวัด ที่ พล 0023.3/ว 6158 ลว 4 ต.ค. 62 [ 7 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 58 
 
การดำเนินการโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 734 ลว 4 ต.ค. 62 [ 7 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 60 
 
แนวทางการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามแผนการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2  [ 4 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 101 
 
ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. [ 3 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 162 
 
ซักซ้อมแนวทางการับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปี งปม. 2564 ที่ พล 0023.3/ว 6134 ลว 3 ต.ค. 62 [ 3 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 99 
 
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่ง และปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 2 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 112 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 819