หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 


 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ที่ พล 0023.2/ว6053 ลว 30 ก.ย. 62 [ 1 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 102 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการเวทีพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6086 ลว 1 ต.ค. 62 [ 1 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
 
สรุปผลการประชุม ก.อบต.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ พล 0023.2/ว 6083 ลว. 1 ต.ค. 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 328 
 
การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯ ครั้งที่ 4/2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6055 ลว 30 ก.ย. 62 [ 30 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 55 
 
ขอนำส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5465 ลว 3 ก.ย. 62 [ 30 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 89 
 
การเร่งรัดให้ อปท.ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5999 ลว 27 ก.ย. 62 [ 27 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 222 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์\\\\\\\" ที่ พล 0023.3/ว 6000 ลว 27 ก.ย. 62 [ 27 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 62 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ปี 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6003 ลว 27 ก.ย. 62 [ 27 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 137 
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน ก.ค. - ส.ค. 62  [ 27 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 98 
 
ขอให้รายงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวและคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว718 ลว 26 ก.ย. 62 [ 26 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 69 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 819