หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 


 
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปี งปม. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4868 ลว 6 ส.ค. 62 [ 7 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 69 
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่อปท.  [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 142 
 
การโอนจัดสรร งปม.รายจ่าย พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.  [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 116 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ.2562 โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการททางสังคม  [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 93 
 
การโอนจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปี 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม  [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 73 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสันบสนุนอาหารเสริมนม  [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 76 
 
การโอนจัดสรร งปม. พ.ศ. 2562 เงินสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส  [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น) [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 53 
 
การโอนจัดสรร งปม.รายจ่าย พ.ศ. 2562 (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ก.ค.-ส.ค.62  [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 62 
 
ตรวจสอบข้อมูลรายงานผลการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ผ่านระบบข้อมูลกลาง info ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 605 ลว 6 ส.ค. 62 [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 801