หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-992-233
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2565
8. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Citizen Feedback)
ข้อ URL คำอธิบาย
1. แบบประเมินความพึงพอใจฯ
2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่สรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
3. เอกสารหรือรายการหรือวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้มีการปรับปรุงบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. มีและใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน
5. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการลดพลังงาน (ไฟฟ้า) ของหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
1. คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านพลังงานของหน่วยงาน
2. รายงานผลการใช้ข้อมูลพลังงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
3. บันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เอกสารข้อมูลการลดพลังงาน
4. การประกาศผลการลดพลังงาน ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ข้อ URL คำอธิบาย
1. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือช่องทางอื่น เช่น ทางไปรษณีย์ กล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแจ้งข้อมูลให้กับจังหวัดและให้จังหวัดรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุก ๆ 3 เดือน
3. ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา เช่น รูปถ่ายการประชุมหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว
4. หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หน่วยที่ 3 ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
11. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 และแบบ ปค.6
ข้อ URL คำอธิบาย
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. รายงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 และแบบ ปค.6
3. หนังสือนำส่งรายงานให้นายอำเภอ หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแล้วแต่กรณี
12. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กระทรวงการคลัง
ข้อ URL คำอธิบาย
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
2. กฎบัตร
3. แผนการตรวจสอบประจำปี
4. รายงานผลการตรวจสอบ
5. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ
13. การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด
ข้อ URL คำอธิบาย
1. คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. เอกสารหลักฐานการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
4. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
หน่วยที่ 4 การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด
14. เกณฑ์การประเมินเรื่องที่ 1
ข้อ URL คำอธิบาย
1. การตรวจสอบการประเมิน
2. การตรวจสอบการประเมิน
3. การตรวจสอบการประเมิน
4. การตรวจสอบการประเมิน
5. การตรวจสอบการประเมิน
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 20