หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ม.ค. 2562 เวลา 14.10 น. โดย คุณ ณภัค สุขหมอน

ผู้เข้าชม 106 ท่าน