หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 

ขอความอนุเคราะห์ให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและนิติบุคคล ที่มารับบริการหรือมาติดต่อราชการกับ อบต.ชมพู ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเข้าระบบฯ เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/qy7qaz หรือ ตามคิวอาร์โค้ดด้านบน (เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น) ทั้งนี้ การตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด...ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ  

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2562 เวลา 19.10 น. โดย คุณ กิตติมา อำภาผิว

ผู้เข้าชม 93 ท่าน