หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
ประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่2/2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ในวันนี้เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ดำเนินการจัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 /2562 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 และเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 และเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 และเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดและเพื่อพิจารณาปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
            

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 14.29 น. โดย คุณ ลินิน ชมชิต

ผู้เข้าชม 68 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย