หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ประจำปี 2562 ในวันที่ 4-7กรกฎาคม 2562 ซึ่งในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 จัดอบรมที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู โดยมีวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล,การบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater bank) มาใช้ในการดำรงชีวิตการพัฒนาตนเอง การพัฒนาองค์กร และพัฒนาตำบล ,การบริหารจัดการขยะตามหลัก 3 RS
และเช้าวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ได้พาผู้เข้าร่วมอบรมเข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และในช่วงบ่ายได้เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ Zero Waste และเช้าวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เดินทางไปยังอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี และเข้าศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งวิทยากรได้บรรยาย เรื่องระบบการบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน และเช้าวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ชุมชนบ้านซะซอม หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ชุมชนท่องเที่ยวบ้านซะซอมโฮมเสตย์ และช่วงบ่ายเดินทางกลับจังหวัดพิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2562 เวลา 11.44 น. โดย คุณ ลินิน ชมชิต

ผู้เข้าชม 61 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย