หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
ข่าวสาร
 

 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน ตลอดจนเป็นการพัฒนาช่องทางการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านสื่อสารสนเทศให้นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ สถานศึกษาและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน องค์กรเครือข่ายและประชาชนทั่วไป สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้อย่างต่อเนื่องและมีสื่อสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ที่มีความหลากหลายได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทั่วถึง โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ตาม QR Code ที่ปรากฎ หรือตามลิ้งค์ที่ปรากฎ ดังนี้
     ระบบ Android ดาวน์โหลดได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=ect.go.th.civic
     ระบบ iOS ดาวน์โหลดได้ที่ https://apps.apple.com/app/id1545105364

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2564 เวลา 08.21 น. โดย คุณ กิตติมา อำภาผิว

ผู้เข้าชม 17 ท่าน