หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
การแก้ไขหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (มท 0802.3/ว1036) 22 พ.ค. 2551
แจ้ง เลื่อนการดำเนินการโครงการสัมมนาผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยน แปลงตามกฎหมาย รุ่นที่ 1-7 ระหว่างวันที่ 4-28 มิ.ย.2551 โดยไม่มีกำหนด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/6036) 22 พ.ค. 2551
เร่งรัดการสำรวจนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ 3-8 เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานฯ (ด่วนที่สุด ทึ่ มท 0809.6/ว1026) 21 พ.ค. 2551
การทบทวนข้อมูลการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ในการเสนอของบประมาณ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1545) 21 พ.ค. 2551
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. - 2 มิ.ย.2551 (มท 0893.4/ว1040) 21 พ.ค. 2551
แนวทางการพิจารณา กรณีการสรรหาพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่ว่าง (มท 0809.2/ว75) 20 พ.ค. 2551
ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม (มท 0891.4/ว1034) 20 พ.ค. 2551
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว1037) 20 พ.ค. 2551
รายชื่อข้าราชการ/พนักงานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2550 20 พ.ค. 2551
ขอเชิญประชุมชี้แจงเรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1010) [เอกสารเพิ่มเติม] 16 พ.ค. 2551
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ อาสาสมัครทหารพรานกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 (มท 0803/ว1027) 16 พ.ค. 2551
ซ้อมความเข้าใจการใช้แบบ ขบ 02 ขบ 03 และขบ 05 (มท 0803/ว1021) 16 พ.ค. 2551
การถอนคืนรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS (มท 0803/ว1020) 16 พ.ค. 2551
ข้อสังเกตจากการสังเกตการณ์สิ่งก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนำร่อง) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1019) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 16 พ.ค. 2551
ข้อ สังเกตจากการสังเกตการณ์สิ่งก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1018) 16 พ.ค. 2551
โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1023) 16 พ.ค. 2551
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการทีมีความจำเป็นเร่งด่วน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1009) 15 พ.ค. 2551
ขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนปิดบัญชีแยกประเภทที่ถูกระงับการผ่านรายการในผังบัญชี Version 2551 (มท 0803/ว1003) 15 พ.ค. 2551
การปรับปรุงระบบ GFMIS ส่วนขยาย (มท 0803/ว1002) 15 พ.ค. 2551
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว984) 15 พ.ค. 2551
โครงการ อบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับ 3-5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 2 (มท 0802.4/ว196) 15 พ.ค. 2551
ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ปี 2551(วิทยุกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว1007) 15 พ.ค. 2551
การ คัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง (มท 0809.2/ว1497) 14 พ.ค. 2551
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว982) 14 พ.ค. 2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 21-26 พ.ค. 2551 (มท 0893.4/ว973) 14 พ.ค. 2551
<< หน้าแรก...     677      678      679      680     (681)     682      683      684      685     ....หน้าสุดท้าย >> 746