หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 11 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 25 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง [ 25 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
เรื่องขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู [ 21 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สููงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่ออาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3) [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ 2) ในเขตพื้นที่ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 260  
 
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 26 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง [ 6 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 29  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.ชมพู [ 6 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 25  
 
ข้อกำหนด อบต.ชมพู เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ห้องประชุมและอาคารโรงจอดรถอเนกประสงค์ (โดมกีฬา) [ 15 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)     2