หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
พันจ่าเอกณรงค์ คำพิลานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-992-233
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
การแจ้งถมดิน [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
การแจ้งขุดดิน [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)