หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
พันจ่าเอกณรงค์ คำพิลานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-992-233
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 3 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 10 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
มาตรการในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชมพู (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชมพู (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 29 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)