หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
 
ถนนลาดยางทางหลวงหมายเลข 1295 สายกกไม้แดง - เนินมะปราง ผ่านหมู่ 2,5,4,6,10
 
ถนนลาดยาง รพช. สายบ้านซำรัง - บ้านชมพู และภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
 
ถนนลาดยาง สายน้ำปาด - บ้านซำต้อง ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร
 
ถนนลาดยางสายหนองหญ้าปล้อง - ดงงู ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร
 
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 15
 
ถนนลูกรัง รพช. สายบ้านใหม่ - บ้านร่มเกล้า
 
มีถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และภายในหมู่บ้าน ร้อนละ 75 เป็นถนนดินและลงลูกรัง
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ ลำห้วย คลอง จำนวน 3 สาย

บึง หนอง และอื่น ๆ จำนวน 28 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝายขนาดเล็ก จำนวน 15 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 396 แห่ง

บ่อบาดาล / บ่อโยก จำนวน 38 แห่ง

สระน้ำ จำนวน 70 แห่ง

การประปาหมู่บ้าน จำนวน 15 แห่ง

ถังเก็บน้ำฝน จำนวน 12 แห่ง

สถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า จำนวน 3 แห่ง
 
 
 
ตำบลชมพู มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา โดยมีพื้นที่ติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และวนอุทยานเขาพนมทอง มีแห่งธรรมชาติสวยงาม เช่น เขาหอกระทิง , เขาป่าแดงรังกาย , เขาถ้ำพระ , เขางอบน้อย , เขางอบใหญ่ ,
ถ้ำขุนตะคร้าน , ถ้ำแกลบ , ถ้ำลม , ถ้ำพระ , ถ้ำน้ำมืด , ถ้ำหนองหญ้าไทร , ถ้ำดงงู , น้ำตก ฯลฯ
 
ตำบลชมพู มีแหล่งหินปูน แหล่งวัตถุโบราณ และมีป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่สมควรอนุรักษ์ไว้