หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
สภาพสังคม
 
  ประชากรตำบลชมพู มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และวัฒนธรรมประเพณี

วัด จำนวน 3 แห่ง
  - วัดซำรัง      
  - วัดบ้านน้ำปาด      
  - วัดชมพู      

สำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง

ที่พักสงฆ์ จำนวน 19 แห่ง

คริสจักร จำนวน 1 แห่ง
 

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 แห่ง

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง