หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
บุคลากร
 


พันจ่าเอกณรงค์ คำพิลานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นายลือศักดิ์ คงสุข
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


จ่าสิบเอกรัฐกานต์ เมืองอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ว่าง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นายณัฐพงศ์ ตระกูลศักดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวกิตติมา อำภาผิว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายพลากรณ์ เคลือบคนโท
นิติกรปฏิบัติการ


นายพจนารถ จักรแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล


ว่าง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นายกรกช เนียนไทยสง
พนักงานขับรถยนต์


นางวาสนา ทองดอนยอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววรนุช วุฒสูง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอนันต์ ทรงภู่
พนักงานขับรถยนต์