หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
บุคลากร
 


พ.จ.อ.ณรงค์ คำพิลานนท์
ปลัด อบต.ชมพู
 
สำนักปลัด
 


นายลือศักดิ์ คงสุข
หัวหน้าสำนักงานปลัด


จ.ส.อ.รัฐกานต์ เมืองอินทร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


น.ส จุฬารัตน์ ชิดปราง
นักพัฒนาชุมชน


นายณัฐพงศ์ ตระกูลศักดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา ฯ


น.ส นัตติยา ด่านพิกุลทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายพจนารถ จักรแก้ว
บุคลากร


นางวาสนา ทองดอนยอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายกรกช เนียนไทยสง
พนักงานขับรถยนต์


นายสำเร็จ จำปาจันทร์
พนักงานขับรถยนต์


นายอนันต์ ทรงภู่
พนักงานขับรถยนต์


นายจรัญ วันนาหม่อง
คนงานทั่วไป


นายสมยศ ปักเคทาติ
คนงานทั่วไป


นายอนุรักษ์ ดาวไธสง
พนักงานจ้างเหมา