หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-992-233
 
ยุทธศาสตร์
 
 

พัฒนาระบบประปาและขยายเขตประปา

ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า

ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา รางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยมและศาลาที่พักริมทาง

ประสารการติดตั้ง ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์พื้นฐาน
 
 


ก่องสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และพื้นที่สองข้างทาง

ปรับปรุงระบบผังเมืองรวมชุมชนให้เป็นไปตามแนวทางกรมโยธาธิการและผังเมือง
 
 


เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและการออกกำลังกายของประชาชน

ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณะสุขมูลฐาน

เสริมสร้างความปลอดภัยชิวิตและทรัพยาสินและการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ยากจน

จัดสวัสดิการ นันทนาการ บริการสาธารณะ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
 
 

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสินค้าการเกษตร

พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ

พัฒนาการเกษตรตามแนวทางเกษตรยั่งยืน และรบบเกษตรธรรมชาติ
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ
 
 


สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และของเสียของเหลือใช้

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค และการจัดการระบบชลประทาน และระบบน้ำบาดาล

ปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการที่สาธารณประโยชน์
 
 


ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน

เพิ่งช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในแก่ประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา

ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

พัฒนาระบบการบริการประชาชน

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ และปรับปรุงระบบ ICT ให้ทันสมัย

สนับสนุนหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น ๆ ในการบริหารงานจัดตามภาระหน้าที่