หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
ยุทธศาสตร์
 
 

พัฒนาระบบประปาและขยายเขตประปา

ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า

ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา รางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยมและศาลาที่พักริมทาง

ประสารการติดตั้ง ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์พื้นฐาน
 
 


ก่องสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และพื้นที่สองข้างทาง

ปรับปรุงระบบผังเมืองรวมชุมชนให้เป็นไปตามแนวทางกรมโยธาธิการและผังเมือง