หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-992-233
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
ชีวิตปลอดภภัย
    " สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย " : เป็นตำบลที่มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้มาตรฐานมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ประชาชน และชุมชน / คุ้มบ้าน สอดส่องดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์สวยงาม
 
เศรษฐกิจมั่นคง
    " ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ทุกคนมีงานทำ " : ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชนได้อยู่ดีกินดีตามอัตภาพ
 
ดำรงวัฒนธรรม
    " บูรณะส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณี " : พัฒนาฟื้นฟูโบราณสถานในพื้นที่และอนุรักษ์ประเพณี , การละเล่นที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณไว้ให้ลูกหลานได้เห็นและให้สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ตามเทศกาลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
 
เลิศล้ำทรัพยากรธรรมชาติ
    " ทรัพยากรธรรมชาติสมบูร์ อุดมด้วยป่าไม้ และสัตว์ป่า แหล่งน้ำสะอาด " : พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า พัฒนาให้ป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล
 
 
 
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
 
พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีอาชีพมั่นคง สร้างรายได้ ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาบำรุงรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพื่อเป็นปัจจัยในการผลิต ลดปัญหาการว่างงาน
 
พัฒนาฟื้นฟูโบราณสถานในพื้นที่และสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามภูมิปัญญา และวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
 
อนุรักษ์ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล